Premontrei Iskolai Füzetek

A Scholaria Præmonstratensia (Premontrei Iskolai Füzetek) a középiskolai egyházzenei oktatást és egyházzenei gyakorlatot segítő szöveges gyűjtemények és kottás kiadványok sorozata. Célja, hogy elősegítse a tanulók számára az elsajátítandó tananyag minél könnyebb befogadását, valamint a tanárok számára mindezek közvetítését. A sorozatban megjelenő énekek, zeneművek, liturgikus szövegek, dokumentumok és magyarázatok egy olyan egyházzenei tradíciót képviselnek, mely a római katolikus egyház tanítása szerint szent, egyetemes és művészi módon jelenik meg a gregorián énekekben, a többszólamú egyházzene különféle műfajaiban, valamint az európai és magyarországi népénekhagyomány legnemesebb darabjaiban. Mindezek mellől nem hiányozhatnak az általános zenei képzés alapját képező világi zene remekműveinek szemelvényei sem.A kiadványsorozat tekintettel kíván lenni a különféle középiskolai évfolyamok általános és elvárható teherbírására, valamint az egyes tanulók és a templomi kórusok liturgikus felkészültségére.

Balogh Piusz, sorozatszerkesztő


 Martin Judit – Balogh Piusz: Latin liturgikus szöveggyűjtemény

Előszó

A Latin liturgikus szöveggyűjtemény öt nagy fejezetben (Általános rész; Bibliai eredetű szövegek; Himnológia; Euchológia; Liturgikus játékok) ad eligazítást a katolikus egyház két nagy liturgikus cselekménysch_pram_1_latlitszgyének, a szentmisének és a zsolozsmának legfontosabb latin szövegei között, valamint az ezekhez kapcsolódó liturgikus és paraliturgikus események világában. A szövegválogatás amennyire természetes módon összpontosít a legfontosabb alapszövegekre, annyira szabadon tekint azon részletek irányába, melyek egy meghatározott szerzetesi és iskolai közösség leggyakrabban használt szöveganyagává váltak néhány év leforgása alatt. A kötetben szereplő magyar fordítások a könnyebb megértést szolgálják. Nagy részük megtalálhatók a különféle megjelölt kiadványokban, de vannak saját fordítások is. Az Éneklő Egyházban és a Graduale Hungaricumban könnyen elérhető liturgikus szövegek fordításait nem közöltük.

Jelen szöveggyűjtemény első és utolsó közös, kiadott munkája a két szerkesztőnek, a Premontrei Gimnázium két tanárának. Martin Judit tanárnő váratlan és korai halála pótolhatatlan hiányt teremtett. E hiány csökkentésére szolgáljon mégis az általa oly nagy szeretettel gondozott, fontos megjegyzésekkel ellátott és gondosan összegyűjtött válogatás.

Balogh Piusz


Barta Gergely: Parvus liber hymnorum (Himnuszok kis könyve)

Előszó

A Parvus liber hymnorum (Himnuszok kis könyve) 2010 januárjában készült el. 14 tétele a Premontrei Antifonálehimnuszdallamain alapszik. Valamennyi alkalmassch_pram_2_bort_parvlibhymnliturgikus megszólaltatásra és – az egyes tételek terjedelme és egymástól igen különböző technikai követelményei miatt – iskolaikamaraéneklés céljaira is. A tételek a bennük alkalmazott kompozíciós technika alapján párokba rendeződnek. Intonáció szempontjából a VI. és IX. a legkönnyebb. A VII. és VIII. kis gyakorlással szintén könnyedén énekelhető. A II. és XIII. darabban inkább a ritmusképletek jelentenek feladatot, akárcsak a IV. és XI. tételben. A III. és V., valamint a X. és XII. tételpárok már a középiskola felsőbb évfolyamainak technikai felkészültségét igénylik, az I. és XIV. tétel pedig kifejezetten nehéz feladat, kivételes képességű énekesek számára. A módosítójelek az I., III., V., X., XII. és XIV. tételben csak egy hangra, a II., IV., XI. és XIII. tételben az egész ütemre érvényesek.

Kompozícióimat a Scholaria Præmonstratensia részeként szeretettel bocsátom a gödöllői Premontrei Gimnázium egyházzenész növendékei és valamennyi liturgikus kórus rendelkezésére.

Barta Gergely


Kocsis Csaba: Népének szöveggyűjtemény

Előszó

Kiadványunk a Dobszay László és Németh István által összeállított, és a Magyar Egyházzenei Társaság gondozásában 1997-ben megjelent A magyar népének népzenei felvételeken című nyolc sch_pram_3_népénekhangkazettás kiadványhoz készült szöveges melléklet. Jelen szöveggyűjteményben a fent említett kiadványban szereplő összes hangfelvétel szövegei, illetve gyűjtési adatai megtalálhatók.

A népének tantárgy középiskolai tanítása során merült fel az igény e szöveggyűjtemény létrehozására. A hangfelvételek teljes befogadása és feldolgozása nem történhet meg egy kísérőfüzet nélkül, hiszen a felvételek szövegei sokszor első hallásra nem, vagy csak töredékesen érthetők. A szöveggyűjtemény segítségével sokkal kezelhetőbb, kézzelfoghatóbb az anyag, az énekszövegek egyéb irodalmi kiadványokkal való összehasonlítása is lehetővé válik. Az 1997-ben kiadott hangzó anyag Dobszay László: A magyar népének I.című, 1995-ben megjelent egyetemi tankönyvéhez készült melléklet, így e kiadvány a „melléklet melléklete”. A mintegy 300 hangfelvételt tartalmazó válogatás szinte minden adata meghallgatható a Zenetudományi Intézet internetes adatbázisán (db.zti.hu), a kottás lejegyzések többsége pedig visszakereshető a Szendrei–Dobszay–Rajeczky: XVI–XVII. századi dallamaink a népi emlékezetben című kiadványban.

Az énekszövegek fölötti adatok jelzik a kazettáról CD-re kiírt felvételek sorszámát és a felvétel időtartamát. Ezután következnek a gyűjtés adatai: a falu- és vármegyenevet a szokásoknak megfelelően az 1907-es helységnévtár elnevezései szerint adtuk meg. Az adatközlők és gyűjtők neve után a vastagon szedett háromjegyű szám A magyar népének I. című tankönyv tételszáma. Itt az adott ének részletes története olvasható, illetve egyéb kiadványokban (RMDT I–II, MNdTK, MNT, RMKT, MIR, CGH stb.) fellelhető előfordulására találhatók utalások. A felvételek archiválási száma az internetes vagy egyéb adatbázisokban (MTA–ZTI ún. „nagyrend”) való visszakeresést segíti elő.

Kocsis Csaba